این کتاب به معرفی طیف گسترده و وسیعی از موضوعات اقتصادی مهم، تحت یک نگاه جدید می پردازد از سیکل های اقتصادی تا حباب ها، از پس انداز تا سرمایه گذاری، از رفتارهای اخلاقی تا برابری و عدالت، از اثرگذاری انتخاب های ما بر نتایج اقتصادی، از تاثیر احساسات ما تا محاسبات دقیق و فلسفی در تصمیم گیری ها، از اعتماد به نفس های بالا تا عدم اعتماد به نفس کافی از عشق به پول تا اهمیت وضع موجود و مطمئن کنونی.

در همه این موارد اقتصاد رفتاری حرف مهمی برای گفتن دارد

فهرست سرفصل ها:

فصل 1: رمزگشایی از اقتصادرفتاری

فصل 2: نگاهی واقعی تر به فرضیات

فصل 3: اقتصاد عصبی "نورواقتصاد": کاوشی درباره نقش مغز در تحلیل های اقتصادی

فصل 4: چرا مشوق ها و بازارها مهم هستند، اما پول همه چیز نیست

فصل 5: کنکاشی درباره محدودیت های انتخاب آزاد

فصل 6: اکتشاف های سریع و ساده، و تصمیم گیری در دنیای واقعی

فصل 7: چگونه چارچوب انتخاب ها بر تصمیم گیری اثرگذار هستند

فصل 8: چگونه هنجارها، همسالان، تاریخ و فرهنگ برانتخاب ما ثاثیر می گذارند

فصل 9: چرا جنسیت، فرزندان و سن، در تحلیل های اقتصادی مهم هستند

فصل 10: چرا افراد هوشمند، مالیات پرداخت می کنند، بازیافت می کنند، و حتی قوانین را می شکنند

فصل 11: تامین کار در جهان واقعی

فصل 12: جعبه سیاه شرکت: روابط انسان و بهره وری

فصل 13زدهم: اقتصاد خوب: چگونه رفتار اخلاقی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود

فصل 14: چرا موسسات مهم هستند

فصل 15: رمزگشایی از دانش مالی رفتاری

فصل 16: نگاهی به رکودها و بحران های اقتصادی

فصل 17: هنر و دانش خوشبختی: آیا شما می توانید

فصل 18: ده کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست های کلیدی کلان

فصل 19: ده تجربه در اقتصاد رفتاری

فصل 20: ده درس از اقتصاد رفتاری درباره تصمیم گیری

ناموجود