۰۶
دی

جلسه دوم وبینار ها

جلسه اول بازار های جهانی و جلسه دوم وبینار

۱۰
دی

جلسه سوم

https://webinar.abrat.ir/bbb-room/third-meeting/

۱۳
دی

جلسه چهارم

برگزاری جلسه چهارم
ساعت برگزاری 21

۱۷
دی

جلسه پنجم

لینک به صورت زیر می باشد